Valószínűségszámítás és statisztika
VISZAB04

2023/2024. második félév, vizsgakurzus  Eseménynaptár (terv):

  A fontos aktuális információkat, gyakorlati feladatsorokat mindig közzéteszem a tárgy Moodle oldalán

  ..
  1. hét 2023. szeptember 4. Események, műveletek eseményekkel, valószínűségi mező, klasszikus és geometeriai valószínűségi mező, valószínűség tulajdonságai, Poincaré-formula
  2023. szeptember 7. Folytatás, példák klasszikus és egyéb valószínűségi mezőkre. Kombinatorika: permutációk, variációk, kombinációk
  2. hét 2023. szeptember 11. Események függetlensége, feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétele, szorzási szabály, Bayes-formula
  2023. szeptember 14. Példák és alkalmazások a feltételes valószínűségre és függetlenségre. Diszkrét valószínűségi változók, súlyfüggvény, eloszlásfüggvény, példák, Bernoulli-eloszlás
  3. hét 2023. szeptember 18. Binomiális eloszlás, geometriai eloszlás, Poisson-eloszlás. További példák diszkrét-eloszlásokra: Zipf-eloszlás, skálafüggetlen hálózatok
  2023. szeptember 21. Várható érték. Nevezetes diszkrét eloszlások várható értéke. Binomiális eloszlás közelítése Poisson-eloszlással. Diszkrét valószínűségi változók transzformáltja, transzformált várható értéke
  4. hét 2023. szeptember 25. Algoritmuselméleti alkalmazás: randomized QuickSort átlagos lépésszáma. Szórás, szórásnégyzet, nevezetes diszkrét eloszlások szórása, példák és feladatok
  2023. szeptember 28. Diszkrét valószínűségi változók függetlensége, együttes és peremeloszlás diszkrét esetben. Folytonos valószínűségi változók, sűrűségfüggvény, eloszlásfüggvény folytonos esetben
  5. hét 2023. október 2. Dékáni szünet (Schönherz Qpa)
  2023. október 5. Egyenletes eloszlás, geometriai valószínűségi mezőn definiált valószínűségi változók (példákkal), Bertrand-paradoxon. Exponenciális eloszlás, örökifjú eloszlások.
  6. hét 2023. október 9. Folytonos, illetve nemnegatív valószínűségi változók várható értéke. Folytonos valószínűségi változók transzformáltja, transzformált várható értéke, szórás folytonos esetben
  2023. október 12. Az eloszlástranszformációk alkalmazása: valószínűségi változók szimulációja. Várható érték általános esetben, Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség, példák és alkalmazások.
  7. hét 2023. október 16. Példák az eloszlástranszformációkra. Normális eloszlás, De Moivre-Laplace-tétel
  2023. október 19. Valószínűségi vektorváltozók, együttes eloszlásfüggvény, együttes sűrűségfüggvény, kovariancia (megcserélve az október 24-i anyaggal!)
  8. hét 2023. október 23. Nemzeti ünnep
  2023. október 24. Zh (8-10, témája: az első 6 gyakorlat anyaga és az előadásé az eloszlástranszformációk végéig, beleértve a valószínűségi változók szimulációját is)
  2023. október 26. Korreláció. Centrális határeloszlás-tétel, bizonyításának ötlete, momentumgeneráló függvény, nagy számok törvényei
  9. hét 2023. október 30. Folytatás, változók lineáris regressziója, regresszió hibája
  2023. november 2. Feltételes várható érték és tulajdonságai, teljes várható érték tétele
  10. hét 2023. november 6. Feltételes valószínűség és teljes valószínűség tétele folytonos esetben. Többdimenziós normális eloszlás. Függetlenség és korrelálatlanság, illetve regresszió normális eloszlás esetén.
  2023. november 7. Pótzh (8-10, anyaga a zh-éval megegyezik)
  2023. november 9. Polinomiális eloszlás, záró megjegyzések a valószínűségszámítás részhez. Statisztikai alapfogalmak: minta, realizáció, alapstatisztikák. Empirikus eloszlásfüggvény.
  11. hét 2023. november 13. Az empirikus eloszlásfüggvény pontonkénti konvergenciája és a Glivenko—Cantelli-tétel. Példák. Átlag és szórás becslései, becslések tulajdonságai (konzisztencia, torzítatlanság, hatásosság).
  2023. november 16. TDK konferencia
  12. hét 2023. november 20. Az előadás keretében és helyszínén összevont GYAKORLAT a pénteki csoportoknak az elmaradó 11.24-i alkalom helyett (11. feladatsor, a szerdai csoportok tagjainak fakultatív)
  2023. november 23. Maximum likelihood becslés, momentumbecslés, példák a becslésekre és tulajdonságaikra. Konfidenciaintervallumok: bevezetés.
  13. hét 2023. november 27. Konfidenciaintervallum normális eloszlás várható értékére és szórásnégyzetére, t-eloszlás, khínégyzet-eloszlás. A hipotézisvizsgálat alapfogalmai.
  2023. november 30. u-próba (egymintás és kétmintás) és alkalmazásai.
  14. hét 2023. december 4. Egymintás t-próba, példa a t-próba alkalmazására R-ben.
  2023. december 7. Kétoldali, kétmintás t-próba, példák, R-ben is. Kitekintés a t-próba egyéb változataira. Ha marad idő: további példák a statisztika anyagrészhez kapcsolódóan (TBA).
  Póthét 2023. december 11. Pótpótzh 10-12 (anyaga a zh-éval megegyezik, jelentkezni a Neptunban kell, helye: IB028)

  A tárgy anyaga a tantárgyi adatlapnak felel meg, de az anyagrészek sorrendje nem mindig. Ezenkívül a témák sorrendje Mészáros Szabolcs jegyzetétől is eltér, ezért az előadásokhoz - a statisztika részt kivéve - lesznek vázlatos diasorok (lásd Moodle), amik a tájékozódást segítik, a táblánál elmondott példákat, bizonyításokat, feladatokat stb. nem tartalmazzák.
  A gyakorlatok szűkös időkerete miatt egyes gyakorlati feladatokat (amelyek a feladatsorokon is szerepelni fognak) az előadás keretében fogunk megoldani ("össznépi gyakorlat"). Ilyen feladatmegoldás bármelyik előadáson előfordulhat, de ahol az előadás anyagának leírása példákra, alkalmazásokra, feladatokra is utal, ott nagy mennyiségben lehet rá számítani.


  Számonkérés, jegyszerzés, jelenléti számonkérés esetén:

  Szintfelmérők (kis zh-k):

A gyakorlatokon 3 alkalommal, egyenként 20 pontos szintfelmérő (kis zh) kerül megíratásra. Az aláírás egyik feltétele, hogy a 2 legjobban sikerült szintfelmérő értékelés pontszámainak összege legalább 20 legyen.
A szintfelmérők nem pótolhatók.

Az aláírás sikeres megszerzése esetén a kis zh-k pontszáma nem számít bele a vizsgajegybe. Ebből következik, hogy nem kötelező mindhárom kis zh-t megírni.
Egy adott szintfelmérőt tehát a különböző gyakorlatokon három különböző időpontban fogunk megíratni, ugyanabból az anyagból, de eltérő feladatokkal.
A kis zh-kat mindenkinek a Neptun szerinti gyakorlata időpontjában és helyszínén kell megírnia. Más időpontban vagy helyszínen csak az írhat kis zh-t, akinek erre minden érintett gyakorlatvezető a kis zh eredeti (Neptun szerinti) időpontja előtt legalább 48 órával, írásban (pl. emailben) engedélyt ad. (Ezzel a szabályozással többek között azt szeretnénk elérni, hogy a dolgozatíráshoz biztosan mindenkinek jusson ülőhely, valamint ne juthasson aránytalan előnyhöz az, aki a kis zh-t korábbi időpontban írja.)
A megkezdett dolgozatot kötelező beadni. Tilos ugyanazt a kis zh-t több alkalommal is megírni. Aki ezt mégis megkísérli, az az adott kis zh-jára 0 pontot kap.
Mintafeladatsor az 1. szintfelmérőhöz és további jellegzetes feladatok a 2. és a 3. szintfelmérőhöz és a későbbi anyagrészekhez (2023.11.27-i állapot)
A mintafeladatok megoldása

A szintfelmérők időpontja:

1. kis zh: 3. gyakorlat, 09.20/22.
2. kis zh: 5. gyakorlat, 10.04/13.
3. kis zh: 10. gyakorlat, 11.15/17.

A szintfelmérők a gyakorlat kezdetén, óra 15-kor pontosan kezdődnek!

Zárthelyi, pótzárthelyi:

A félév során egy zárthelyi dolgozat lesz, amely 6 darab 20 pontot érő feladatból áll, időtartama 90 perc. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki a kis zh-kat a fent leírt módon teljesíti és a zárthelyin legalább 40 pontot ér el.

A szorgalmi időszakban lesz egy pótzárthelyi alkalom, továbbá a vizsgaidőszak előtti pótlási héten egy díjköteles pótlási alkalom (aláíráspótló vizsga, pótpótzárthelyi alkalom) is. Mindkét alkalmat lehet használni az elmulasztott zárthelyi teljesítésére vagy a már megírt, de sikertelen dolgozat eredményének a javítására (pótlás). A pótzárthelyi alkalom (és csak az) ezen kívül használható a sikeresen megírt dolgozat eredményének javítására is (javítás). Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot ír újra valamelyik pótzárthelyin, akkor az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. Ez alól egy kivétel van: az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni. Így ha valaki már a zárthelyin legalább 40 pontot elért, majd egy javítónak szánt pótzárthelyin 40 pontnál kevesebbet ér el, akkor a pontszáma 40-re módosul (és így a kis zh-kra vonatkozó feltétel sikeres teljesítése esetén az aláírása is megmarad). Ha valaki egy pótlási (vagy javítási) alkalmon megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

A pótzárthelyi alkalomra nem szükséges jelentkezni Neptunban (sem máshol), azon mindenki a saját döntése szerint részt vehet (függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg). (Az utolsó szintfelmérő a pótzárthelyi után lesz, így elméletileg a pótzárthelyi sikeres teljesítése esetén minden hallgatónak van még esélye az aláírás megszerzésére.)

Díjköteles pótlás (aláíráspótló vizsga):

Akinek a pótzárthelyi után továbbra is eredménytelen a zárthelyije, az a pótpótzárthelyi alkalmon még pótolhatja, feltéve, hogy az aláírás szintfelmérőkre vonatkozó feltételét sikeresen teljesítette. Ez az alkalom a Neptunban "díjköteles pótlás" (korábban "aláíráspótló vizsga") néven szerepel, különeljárási díj megfizetése mellett Neptunban kell rá jelentkezni. Aki ezt nem tette meg, annak az ekkor megszerzett aláírását nem tudjuk a Neptunba elkönyvelni. Ezért nem tudjuk olyan hallgatónak engedélyezni a pótlást, aki a Neptun-jelentkezést elmulasztotta.
 

Korábbi félévben szerzett aláírás:

Akik egy korábbi félévből aláírással rendelkeznek és ebben a félévben a vizsgakurzust vették fel, azok ebben a félévben is a tárgy régi, ötkredites változatából (Valószínűségszámítás, BMEVISZAB02) kísérelnek meg kreditet szerezni. Ők a vizsgán külön feladatsort fognak kapni, amelynek témája a tavalyi előadás anyagának felel meg. Várhatóan az idei tárgy bizonyos vizsgaidőpontjain lesznek a vizsgakurzus vizsgái is, ezért kérünk mindenkit, hogy a vizsgán figyeljen arra, hogy az általa felvett tárgynak megfelelő feladatsort kapott-e. A vizsgakurzuson az vizsgajegy kiszámításához a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését. A vizsgakurzus oktatója Pintér Márta, aki a tavalyi előadást tartotta.

Azokra, akik egy korábbi félévből aláírással rendelkeznek, és ebben a félévben is a reguláris előadást és gyakorlatot (a BMEVISZAB04 tárgyat, tehát nem a vizsgakurzust) vették fel, azoknak az aláírása nem vész el, de a zh-ról hozott pontszáma az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámra (40 pont) csökken. Viszont megkísérelhetik újból megszerezni az aláírást abból a célból, hogy ezen az eredményen javítsanak. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:

 • Ha sikerül újra teljesíteni az aláíráshoz szükséges feltételeket (ideértve a szintfelmérőkre vonatkozó feltételt is!), akkor a vizsgajegybe az így kapott eredmény számít bele.
 • Ha nem sikerül újra teljesíteni az aláíráshoz szükséges feltételeket, az aláírás akkor sem vész el, de a vizsgajegybe csak az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (40 pont) számítjuk be.
Ha egy aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin vagy szintfelmérőn megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és így a fenti feltételek vonatkoznak rá). Függetlenül attól, hogy a hallgató megkísérelte-e újra megszerezni az aláírást, a vizsgán a tárgy új változatának megfelelő feladatsort kap (amely tehát tartalmazhat olyan feladatokat is, amelyeknek a témáját a tavalyi előadás anyaga nem fedi le, lásd alább).

Vizsga:

A félév végén az aláírással rendelkező hallgatóknak a vizsgajegy megszerzéséért írásbeli vizsgát kell tenniük. A vizsgadolgozat 6 darab 20 pontot érő feladatból áll, ebből egy feladat elmélet. Időtartama 100 perc.

Ha a vizsgadolgozat eredménye nem éri el a 40 pontot, akkor a vizsga sikertelen, és a vizsgajegy elégtelen (függetlenül a zárthelyik eredményétől). A vizsgajegy elégtelenre módosul, ha a hallgató korábban már sikeres vizsgát tett, de egy javítónak szánt újabb vizsgaalkalmon elégtelen eredményt ért el. Ismétlő vizsga esetén a zárthelyikből származó eredmények változatlanul érvényesek.

Vizsgára csak az jelentkezhet, aki aláírással rendelkezik. A vizsgákra a Neptunban kell jelentkezni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Neptun csak a vizsgára jelentkezett hallgatók eredményeinek a felvitelét engedélyezi, így nincs lehetőségünk olyan hallgatót vizsgáztatni, aki a jelentkezést elmulasztotta.

Sikeres vizsga esetén a vizsgajegyet a zárthelyi eredményéből és az írásbeli vizsga eredményéből alakítjuk ki az alábbi képletet alkalmazva:

végső_pontszám = 0,4 * min(ZH_pontszám;100) + 0,6 * min(Vizsga_pontszám;100)
.

A jegy a végső pontszám alapján: [40;55[: elégséges, [55;70[: közepes, [70;85[: jó, [85;100[: jeles.

Amennyiben a jegy a végső pontszám alapján legalább elégséges, a megtekintés keretében lehet szóbelizési lehetőséget kérni, amellyel a hallgató egy jegyet módosíthat, felfelé és lefelé egyaránt.

A vizsgán (ebből a tárgyból) nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni.

Vizsgaidőpontok: 12.21., 01.11., 01.18., 01.25., mindig csütörtökönként 8:00-10:00 között.
A terembeosztást előző nap, a vizsgajelentkezések lezárulta után Teamsen közöljük.
Megtekintés mindig a vizsga napján késő délután/este, előre nem látható időpontban. A Teamsen közöljük majd, hogy mikor lesz a megtekintés, a megtekintés előtt pedig feltöltjük a vizsgapontszámokat a Moodle-be. A Moodle-be feltöltött pontszámok egyedül a tájékoztatást szolgálják, a Neptunba beírandó vizsgajegyeket nem a Moodle-ben szereplő adatokból számoljuk. (Tudjuk, hogy a Moodle esetenként nem úgy összegzi a pontokat, ahogy kellene.) Szóbelizni is a megtekintésen lehet.
A januári vizsgákon részt vesznek a régi Valszám és a Valszám B tárgyak vizsgakurzusának hallgatói is. Kérünk mindenkit, hogy figyeljen arra, hogy a megfelelő vizsgafeladatsort kapta-e. Nem megfelelő feladatsor alapján megírt vizsga esetén csak azokat a feladatokat tudjuk értékelni, amelyek a hallgató által felvett vizsgában is szerepeltek.

A vizsgák előtti szerdai napokon 14:15-15:45 között konzultációt tartunk az IE 220-ban. Tekintettel a terem korlátos (100 fős) kapacitására, kérjük, hogy mindenki csak a saját vizsgaalkalmát megelőző napon jöjjön konzultációra.

IMSc pontok:

Az IMSc pontokat az alábbi képlettel számítjuk ki:

IMSc_pont = min( HF_pontszám / 10 + max(0,5*(ZH_pontszám-100);0) + max(0,5*(Vizsga_pontszám-100);0); 25).

A félév során tehát IMSc pontot három formában lehet szerezni:

 • Házi feladatokból: 10 kijelölt feladatsoron, feladatsoronként egy kitűzött feladat megoldásával. A feladat otthon kidolgozható, a gyakorlatvezetőnek az adott gyakorlat utáni két hétben beadandó. (A beadás módját és a pontos határidőt a gyakorlatvezető egyénileg szabályozza.) A gyakorlatvezető a feladatokat 0-tól 10 pontig értékeli. Az összpontszámot 10-zel osztjuk.
 • Zárthelyin: A ZH-n elért pontszám 100-at meghaladó részének fele.

 • Vizsgán: A vizsgán elért pontszám 100-at meghaladó részének fele.

Az összesen szerezhető IMSc pontok száma legfeljebb 25. IMSc pontot az IMSc programban nem részt vevő hallgató is szerezhet (a zárthelyi vagy vizsga kiváló teljesítése esetén ez automatikus).

Az IMSc pontok a vizsgaeredményekkel együtt kerülnek be a Neptunba. Kérünk mindenkit, ellenőrizze, hogy a Neptunban nyilvántartott IMSc pontszáma megfelel-e a valóságnak, és amennyiben eltérést tapasztal, azt a lehető leghamarabb jelezze a SzIT tanszéki adminisztrációján Boltizár Ildikónak a boltizar _KUKAC_cs.bme.hu emailcímen.


Zárthelyi:

Zárthelyi: október 24. (kedd), 8:00 - 10:00
A zárthelyi anyaga az első 6 gyakorlat és az ehhez kapcsolódó előadások anyaga (az eloszlástranszformációk végéig, beleértve a valószínűségi változók szimulációját).
A terembeosztást később, Teams-en hirdetjük meg.

Pótzárthelyi: november 7. (kedd), 8:00 - 10:00
A pótzárthelyi anyaga azonos a normál zárthelyi anyagával.

A zárthelyi és pótzárthelyi időpontja csak akkor tekinthető véglegesnek, ha már felkerült a VIK honlapjára.

Zárthelyi és vizsga szabályai:

A rendelkezésre álló munkaidő a zárthelyin 90 perc, a vizsgán 100 perc.
A zárthelyi és a vizsga lebonyolítási szabályai megegyeznek.
A dolgozatok 6 db 20 pontot érő feladatból állnak, ebből a vizsgán 1 feladat elmélet.
Csak előre összetűzött lapokon lehet dolgozni, a piszkozatlapot is beleértve.
Az első 30 percben nem lehet a termet elhagyni, utána a terembe bejönni nem lehet.
Az első oldal jobb felső sarkán szerepeljen: a hallgató neve, Neptun-kódja, és a ZH-n a Neptun szerinti gyakorlatvezetőjének a neve.
A számszerű megoldásokat 4 értékes jegyre kerekítve várjuk.
A teljes pontszám eléréséhez a megoldás menete is szükséges. A lépéseknél a felhasznált tulajdonságok és tételek is jelzendők.
Segédeszközként csak (grafikus megjelenítésre nem alkalmas) számológép, a hallgató saját tudása és az általunk kiosztott eloszlástáblázatok, illetve a vizsgán (ha van olyan feladat, amihez szükség van rájuk) az általunk kiosztott képletgyűjtemények/további táblázatok (lásd a jegyzetkiegészítés utolsó két oldalát) használhatók.

Szintfelmérők (kis zh-k) szabályai:

A szintfelmérőkön semmilyen segédeszköz nem használható (a zh-val és a vizsgával ellentétben számológép sem). A feladatok leírása tartalmazni fogja, hogy a számszerű megoldásokat milyen formában, illetve közelítéssel várjuk.
Ha a feladatok megoldásához szükség van eloszlástáblázatra, azt a feladatlap tartalmazni fogja.
Munkaidő: 15 perc. Ez alatt a teremből kimenni nem szabad, a késve érkezők viszont bejöhetnek (de nem írhatják tovább a dolgozatot, mint a többiek).
Aki bejön a kis zh-ra, annak a dolgozatát kötelező beadnia. Kérjük, hogy aki nem akar dolgozatot beadni, de a gyakorlaton részt kíván venni, az várja meg a szintfelmérő végét és csak utána menjen be a terembe.
Feleletválasztós feladat megoldását utólag javítani szabad, a javítás mindig legyen egyértelmű.
A zh-val és a vizsgával ellentétben a feladatlapot is be kell adni. A megoldás várhatóan el fog férni a feladatlapon. Ha valakinek mégis szüksége van üres pótlapra, akkor azt a felügyelő gyakorlatvezetőtől tud kérni. Saját pótlapokat használni tilos. A hallgató nevét és Neptun-kódját minden beadott pótlapra rá kell írni, és a pótlapokat a feladatlappal egyszerre kell beadni.
Mindenkinél legyen fényképes igazolvány. A kis zh-t írató gyakorlatvezető a részvevők személyazonosságát szükség esetén ellenőrizheti.

A tavalyi és az idei tárgy anyagának és számonkéréseinek viszonya:

Új, a számonkéréseknél is releváns témák:
A korábbi BSz2-ből átkerült a Valószínűségszámítás és statisztikába a kombinatorika témája, ezért ezzel az első 1-2 oktatási héten alaposan fogunk foglalkozni, a valószínűségszámítási alkalmazásokra (urnamodellek stb.) koncentrálva. Újdonságot jelent még diszkrét eloszlások esetén a súlyfüggvény fogalma.
Hol találhatók: a diasorokon (bizonyítások előadáson a táblánál).

A tárgy új változata a régivel ellentétben jelentős mennyiségű statisztikai témájú anyagot foglal magába, amivel a félév végén, a zárthelyi után az előadáson és a gyakorlaton is több héten keresztül foglalkozunk.
Hol található: a jegyzetkiegészítésben.

Eddig is releváns, de Mészáros Szabolcs jegyzetében nem szereplő kisebb témák:
A nemnegatív valószínűségi változók várható értékének kiszámítása az eloszlásfüggvény segítségével és a valószínűségi változók szimulációja.
Hol találhatók: a diasorokon (bizonyítások előadáson a táblánál).

Régi, a számonkéréseknél már nem releváns téma: a konvolúció (de előadáson lesznek rá példák).

A zh anyagának viszonya a korábbi évek számonkéréseivel:
A kombinatorikát és a súlyfüggvényt leszámítva a zárthelyi anyagát a korábbi tárgy anyaga is lefedi (statisztika még nem lesz benne), de a megnövekedett óraszám miatt az előadás a korábbinál gyorsabban halad, ezért a zárthelyiben olyan témák is szerepelnek, amelyek eddig csak a vizsgákon fordultak elő: diszkrét együttes eloszlás, (diszkrét) valószínűségi változók függetlensége, szórás(négyzet) diszkrét és folytonos esetben. Minta zh-t ezért nem tervezünk közzétenni, azonban gyakorló feladatsort igen (az előző évi aktualizált változatát).

A vizsga anyagának viszonya a korábbi évek számonkéréseivel:
A vizsgához az előadáson elhangzott teljes anyag releváns, kivéve a "kiegészítő anyagként" megjelölt részeket. A vizsgához nem releváns részekről lásd az utolsó diasort a Moodle-ben (az ilyen megkötések csak erre a tanévre érvényesek!).
Egy vizsgafeladatsor tavalyról: 2022.12.22-i vizsga.
Mintafeladatok vizsgára statisztikából megoldásokkal és képletgyűjteménnyel
Egész mintavizsgák nincsenek, a korábbi évek vizsgáinak áttekintését ajánljuk.

Kis zh-k anyaga és feladattípusai:
A tárgy előző változatában nem voltak szintfelmérők (kis zh-k), ezért ajánljuk a mintafeladatok áttekintését. Ezek leginkább a feladattípusok ismertetésére szolgálnak. A konkrét kis zh-k témáját a Moodle-ben/Teamsen hirdetjük meg.
A tárgy egyes, még régebbi verzióiban voltak kis zh-k, de ezek nem relevánsak, a kis zh-k összeállításánál nem vesszük őket figyelembe.