BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki informatika szak
Nappali tagozat
2002/2003-es tanév, őszi félév

Nagyhatékonyságú logikai programozás

Házi feladat, 1.0. változat

Bűvös csiga

Ez a leírás a Nagyhatékonyságú logikai programozás c. tárgyból kiadott féléves házi feladatot ismerteti.

A feladvány

Adott egy n*n mezőből álló négyzet alakú tábla, amelynek egyes mezőiben 1 és m közötti számok szerepelnek. A feladat az, hogy további 1 és m közötti számokat helyezzünk el a táblában úgy, hogy az alábbi feltételek teljesüljenek:
 1. Minden sorban és minden oszlopban az 1..m számok mindegyike pontosan egyszer szerepel.
 2. A bal felső sarokból induló csigavonal mentén a számok rendre az 1,2,...m,1,2,...,m,... sorrendben követik egymást.
A csigavonalat a következőképpen definiáljuk. Először a négyzet első sorában haladunk balról jobbra, majd az utolsó oszlopban felülről lefelé. Ezután az utolsó sorban megyünk jobbról balra, majd az első oszlopban alulról felfelé, egészen a 2. sor 1. mezőjéig. Miután így bejártuk a négyzetes tábla szélső sorait és oszlopait, rekurzívan folytatjuk a bejárást a 2. sor 2. mezőjében kezdődő (n-2)*(n-2) mezőből álló négyzettel.

Az 1. ábra egy feladványt ábrázol, a 2. ábra ennek (egyetlen) megoldását mutatja.

-----------------------\
         2   |
/-------------------\  |
|   1       |  |
|  /-----------\  |  |
|  |      |  |  |
|  |  /---\  |  |  |
|  |  |    |  | 1 |
|  |  \-------/  |  |
|  |        |  |
|  \---------------/  |
|            |
\-----------------------/
           
-----------------------\
 1  -  -  -  2  3 |
/-------------------\  |
| -  1  2  3  - | - |
|  /-----------\  |  |
| - | 3  1  2 | - | - |
|  |  /---\  |  |  |
| - | 2 | 3  - | - | 1 |
|  |  \-------/  |  |
| 3 | -  -  -  1 | 2 |
|  \---------------/  |
| 2  -  -  1  3  - |
\-----------------------/
1. ábra. Egy feladvány(n=6, m=3)             2. ábra. A feladvány megoldása

A megoldandó feladat

Írjon buvos_csiga néven olyan Prolog-eljárást, amely egy feladvány összes megoldását előállítja!

Az eljárásnak két paramétere van. Első (bemenő) paramétere a feladványt, második (kimenő) paramétere a megoldást írja le. Az eljárásnak a visszalépések során minden megoldást pontosan egyszer kell kiadnia. Ha a feladványnak nincs megoldása, az eljárás hiúsuljon meg.

A Prolog-eljárás bemenő paramétere egy

   csiga(N, M, As)
felépítésű struktúra, ahol

Az 1. ábrán bemutatott feladvány esetén például a Prolog-eljárás bemenő paramétere:

   csiga(6, 3, [i(1,5,2),i(2,2,1),i(4,6,1)])

A Prolog-eljárás kimenő paramétere a kitöltött tábla. Ezt sorok listájaként kell előállítani, ahol az egyes sorok egész számokból álló listák. Ez utóbbi lista minden eleme a tábla egy mezőjét írja le: a 0 számérték jelenti az üres helyet, míg a nem-nulla I érték azt jelenti, hogy az adott helyen az I szám áll.

A 2. ábrán látható megoldást írja le az alábbi lista:

   [[1,0,0,0,2,3],
   [0,1,2,3,0,0],
   [0,3,1,2,0,0],
   [0,2,3,0,0,1],
   [3,0,0,0,1,2],
   [2,0,0,1,3,0]]

A megírandó eljárás specifikációja

A buvos_csiga/2 Prolog-eljárás paramétereinek típusát a következő - megjegyzésként megadott - Prolog-típusdefiníciók le.

% :- type feladvany_leiro ---> csiga(meret, ciklus, list(adott_elem)).
% :- type meret       == integer.
% :- type ciklus      == integer.
% :- type adott_elem   ---> i(sorszam, oszlopszam, ertek).
% :- type sorszam      == integer.
% :- type oszlopszam    == integer.
% :- type ertek       == integer.
		     
% :- type csigatabla    == list(sor).
% :- type sor        == list(ertek_vagy_ures).
% :- type ertek_vagy_ures  == integer.

% :- pred buvos_csiga(feladvany_leiro::in, csigatabla::out).
A buvos_csiga/2 eljárás első, feladvany_leiro típusú paramétere mindenképpen kielégíti az alábbi feltételt:
helyes_feladvany_leiro(csiga(Meret,Ciklus,Adottak)) :-
	integer(Meret), integer(Ciklus),
	Meret >= 1, Ciklus >= 1,
	Ciklus =< Meret.
    % nincs nem helyes eleme az Adottak listának:
	\+ (  member(Adott, Adottak), 
	    \+ helyes_adott_elem(Meret, Ciklus, Adott)
	  ), 
	% az Adottak lista lexikografikusan rendezett:
	sort(Adottak, Adottak),
	% Az Adottak lista minden eleme különböző (Sor,Oszlop) 
	% koordinátára vonatkozik (a rendezettség miatt elegendő a
    % szomszédos elemekre kikötni ezt):
	\+ append(_, [i(S,O,_),i(S,O,_)|_], Adottak).

helyes_adott_elem(Meret, Ciklus, i(Sor,Oszlop,Ertek)) :-
	integer(Sor), integer(Oszlop), integer(Ertek),
	1 =< Sor, Sor =< Meret,
	1 =< Oszlop, Oszlop =< Meret,
	1 =< Ertek, Ertek =< Ciklus.
A megoldásban tehát feltételezheti, hogy a bemenő argumentumra a helyes_feladvany_leiro/1 eljárás sikeresen lefut (csak ilyen adattal teszteljük majd a programot).

A keretprogram

Programjait keretprogramok segítségével próbálhatja ki. A keretprogramot és 95 tesztfeladatot tartalmazó csomagot innen letöltheti.

A keretprogram bemenete egy olyan szöveges állomány, amelynek első két sora a feladványtábla mérete és a csigavonal ciklusa. Az ezt követő sorok mindegyikében három szám áll, amelyek az adott elemek sorszámát, oszlopszámát ill. értékét írják le (ld. 3. ábra, vö. 1. ábra).

6                     
3                    
1 5 2
2 2 1
4 6 1
3. ábra. A bemenő állomány tartalma az 1. ábrán látható feladvány esetén

A keretprogram kimenete a 2. ábrán bemutatotthoz hasonló tartalmú szöveges állomány.

A keretprogram három eljárást exportál:

csiga_be(file::in, feladvany_leiro::out)
A megnevezett szöveges állományból beolvassa a feladványleírót, és visszaadja a második argumentumban.
csiga_ki(file::in, csigatabla::in)
A megnevezett szöveges állományba kiírja az adott megoldást.
megold(file::in, file::in)
Beolvas egy feladványleírót az első paraméterként kapott állományból, és kiírja az ahhoz tartozó összes megoldást a második paraméterben megadott állományba. Ehhez természetesen szüksége van a buvos_csiga/2 eljárásra.

A keretprogram felhasználja a file típust:

   % :- type file == atom.
A file típusú paraméterben a user atomot megadva a terminálról vihetünk be, ill. a terminálra irathatunk ki adatokat. Egyébként a megadott nevű állományba írunk, ill. állományból olvasunk.

Dokumentációs követelmények

Mindkét programot úgy írja meg (választása szerint vagy magyarul, vagy angolul), hogy a szövegük jól olvasható legyen: válasszon értelmes neveket, specifikálja a paraméterek és más azonosítók szerepét és értelmezési tartományát, magyarázza meg az egyes eljárások ill. függvények feladatát és működését! Írjon minden eljáráshoz és függvényhez fejkommentet!

A két programhoz közös dokumentációt készítsen - vagy magyarul, vagy angolul. A dokumentáció tartalma legalább a következő legyen:

Fogalmazzon világosan és tömören, ügyeljen a helyes nyelvhasználatra és a helyesírási szabályok betartására! Az indokoltan elvárható formai követelmények be nem tartását, a gondatlan kivitelt szankcionáljuk.

A dokumentációt elektronikus formában adja be, HTML, esetleg ASCII formátumban, ill. azt a beadott program szövegében is elhelyezheti kommentárként.

A beadás módja

A beadás módját később ismertetjük.
szeredi@inf.bme.hu
Utolsó módosítás: 2002. 11. 4.