Naszódi Mátyás

magyarulNaszódi Mátyás in English po russki en français in Deutsch en español
matematikus, számítógépes nyelvész
e-mail
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
Cím: H-1117, Magyar tudósok körútja 2., I. 136/b. Budapest

Magamról

OKTATÁS

KUTATÁS

MUNKÁK

 • 1973 Lisp 1.5 implementálás CII 1010 gépre (MTA SzTAKI)
 • 1975 OSCAR digitális be­ren­de­zé­se­ket gyár­tó mű­hely ope­rá­ci­ós rend­szere (MTA SzTAKI)
 • 1976 Több fel­hasz­ná­lós BASIC imple­men­tá­lás ESz 1020 (Mitra 15) gép­re (MTA SzTAKI)
 • 1979 BME szer­szám­gép­ve­zér­lő kí­sér­le­ti mű­hely rend­sze­re ESz 1020 (Mitra 15) gép­re (MTA SzTAKI)
 • 1980-1986 CAMAC mé­rés­gyűj­tés és ki­ér­té­ke­lé­si pro­jekt­je - DEC 11 jel­le­gű gép­park (Dub­nai Egye­sí­tett Atom­ku­ta­tó, Nuk­le­á­ris Ku­ta­tás La­bor)

TERMÉSZETES NYELV

 • 1990 Kí­sér­le­ti ma­gyar szó- és mon­dat­elem­ző - Modula 2 nyel­ven (MTA SzTAKI)
 • 1993 Helyeske szó­el­len­őr­ző, -kor­rek­tor vé­ges­ál­la­po­tú auto­ma­ta ala­pon (C és Pascal imp­le­men­tá­ció) Magyar, német, angol, francia nyel­vek­re (MorphoLogic)
 • 1995 Helyesebb mon­dat­szin­tű el­len­őr­ző ma­gyar nyelv­re - 2017-ig ez fu­tott a Microsoft Word prog­ram­já­ban (MorphoLogic)
 • 1999 Ma­gyar mor­fo­ló­gi­ai rend­szer Kimmo két­szin­tű for­ma­liz­mu­sá­ra - az IBM és a Xerox ki­in­du­lá­si alap­ja a ma­gyar nyelv­hez (MorphoLogic)
 • 2002 Recognition Assistant Nyel­vi tá­mo­ga­tás hi­bás szö­ve­gek re­konst­ruk­ci­ó­já­ra (MorphoLogic)
 • 2004 MorphoWord gé­pi for­dí­tó (MorphoLogic)
 • 2006 Nyel­vi tá­mo­ga­tás szö­ve­gek pszi­cho­ló­gi­ai ki­ér­té­ke­lé­sé­hez HUMORESK ala­pon (MorphoLogic)

SZEMÉLYES KAPCSOLATOK

EGYÉB HASZNOS LINKEK

Valid HTML 4.01 Transitional